Die Wese van die Godheid - ELOHIM
DIE NUWE BYBEL

Hoofstuk 1

Spring: 1, 2, 3, 4.

DIE WESE VAN ELOHIM

 

NOTAS:

· (Alle aanhalings word geneem uit Die Boek van Herinnering – Vierde Uitgawe, tensy anders aangedui. Ook laat ons die vers verwysings in waar toepaslik, as ons aanhaal, want dit kan verdere inligting aan die leser verskaf.

· Die Heilige Name van ons Vader as JaHWeH en vir ons Verlosser as JaHshua sal gebruik word. Die titel God, sal as Elohim-meervoud of Elohey-enkelvoud gebruik word soos wat dit in die oorspronklike Hebreeuse teks verskyn.)

· Tabel van geslagtelikheid van woorde word aangeheg.

· Dit is noodsaaklik dat ons verstaan dat die Hebreeuse taal nooit `n “dit” gebruik nie, maar altyd “hy of sy” wanneer verwys word na iets. In die Boek van Herinnering is hierdie beginsel behou en so kon hierdie verborgenheid wat in die volgende bladsye sal ontvou, geopenbaar word.

Verwarring oor die Wese van Elohim (die Godheid)

Die NUWE BYBEL is nou vertaal (Julie 2012) en dit het noodsaaklik geword om `n VOORVOEGSEL in te sit om die, vir sommige, vreemde terminologie te verklaar, sowel as om die NUWE BYBEL te koppel aan die OU- en NUWE TESTAMENT. Die grootste misleiding waaronder die hele Christenwêreld gebuk gaan, is die onwetendheid oor die aard van die Godheid waartoe hulle bid. Die Protestante sukkel om te verstaan hoe hierdie drie-enige God moet lyk, - is HY drie, twee of Een. Wanneer bid ons tot die Vader, wanneer vra ons die Gees en wanneer is die taak klein genoeg (sic) sodat die Seun dit kan hanteer!

Vir die Rooms-Katolieke daarenteen, kom daar `n vierde element by, naamlik die aardse moeder van die Seun, Maria (Miriam in Hebreeus) wat as tussen-middelaar tussen die mens en die Seun optree. Hierdie verwarrende beelde van die Godheid het tot gevolg dat niemand jou eintlik kan help nie. Hoe geleerder die teoloog, hoe meer onverstaanbaar raak sy verduideliking oor hierdie drie-eenheidsgod. Vra maar `n Doktor in godgeleerdheid om vir jou die drie-enigheid te verduidelik. As hy klaar is met sy sinnelose gebrabbel, weet hy self nie eers wat hy gesê het nie.

Dit het tyd geword dat ons innerlik na ons hart sal draai en die waarheid innerlik gaan soek, want dit is waar die Koninkryk van God is, naamlik in ons hart.

 

LUKAS 17:20: EN toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van ELOHIM kom nie met sigbare tekens nie.

21: En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van ELOHIM is binne-in julle.

Hierdie Koninkryk is die innerlike oersentrum van jou siel, want jou siel is in jou bloed, en die hart is die spil van die bloedsomloop. Moet dus nie uiterlik soek na die Koninkryk en met vrae na mense toe gaan nie, gaan in jou eie hart in. Want diep binne hierdie oersentrum lê die Goddelike Gees wat jy ontvang het as nasaat van Adam, in wie Elohim/God Sy Asem van die Lewe geblaas het, slegs eenmaal, alhoewel Hy Gees oorgehad het (Maleagi 2:15).

Hierdie Geesvonk van LIEFDE is in elkeen van ons, maar in die meeste gevalle is hierdie LIEFDESGEES dormant en `n mens kan sê, aan die slaap. Hierdie Gees kan eers aktief raak wanneer ons die gebooie van ons Meester, JaHshua, begin DOEN, naamlik om VADER lief te hê met ons hele hart, siel en verstand en ons naaste soos onsself. Dit aktiveer hierdie Gees wat rustend lê en nou word die siel, as tweede entiteit, gevul met die Gees vanuit haar eie gees en so `n siel raak dan sodoende vol Lig van die Hemele. So `n liggevulde siel begin dan in die duister van haar eie liggaam skyn en so word haar vlees, die derde entiteit, ook gereinig en so `n mens word dan `n waardige Tempel van ELOHIM. Hier kan ons sien dat die mens inherent drie-in-een is, naamlik gees, siel en liggaam. Net so min as wat jy drie aparte entiteite is, is die Godheid drie aparte entiteite en nog minder vier soos wat die Roomse glo. Die groot sleutel lê in die eerste hoofstuk van die Ou Testament.

 

Die mens as BEELD van ELOHIM

Gen 1:26: En Elohim het gesê: Laat ONS adamiete maak na ONS beeld, na ONS gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die Hemele en oor die vee en oor die hele Aarde en oor al die diere wat op die Aarde kruip.

Gen 1:27: En Elohim het die adamiet geskape na SY beeld; na die beeld van Elohim het HY hom geskape; man en vrou het HY hulle geskape. [Maleagi_2:15]

Gen 2:7: En JaHWeH Elohim het die adamiet geformeer uit die stof van die Adamah [adamiet_se_Aarde] en in sy neus die asem van die lewendes geblaas. So het die adamiet dan 'n (EEN) lewende siel geword. [2_Ezra_3:5]

Hierin lê die hele sleutel aangaande die aard en voorkoms van die Godheid. Eerstens spreek die Godheid Homself aan as meervoud en dan gaan Hy verder en skep man EN vrou as twee entiteite wat kinders, as derde entiteit moes voortbring. Saam hiermee moet ons ook die volgende vers in Deuteronomium 6:4 plaas.

Deut 6:4: HOOR, JisraEl, JaHWeH onse Elohey, JaHWeH [is] EEN.

Wat ons dus dadelik hieruit kan aflei, is dat hierdie Elohim-meervoud EEN is, net soos wat jy EEN is, alhoewel jy liggaam, siel en gees is. Dit word verder nog duideliker gemaak wanneer ons sien dat Adam en Gawwah (Eva of manin) aanvanklik androgien* geskape was in Genesis 1:27. "man” het Hy die adamiet geskape na Sy beeld, "man en vrou” het Hy hulle geskape, maar in Gen 2:7 is Adam "een siel”, beide manlik en vroulik in een.

(*Manlik en vroulik tegelyk; hermafrodities; androgien: Blomme wat tweeslagtig is, met meeldrade en stampers in dieselfde blom.)

Dit is tog onsinnig om te dink dat Elohim alles in die diereryk met sy ooreenstemmende maatjie sou skep, maar Sy KROON van die Skepping, wat na SY BEELD was, sonder maatjie, asof Hy nou sou vergeet het daarvan. Hierdie vrou wat EEN in die man was, as beeld van die volkome HUWELIK, as BEELD van die Godheid, was nie geneë met haar rol as ondergeskikte in hierdie eenheid nie en was in rebellie met haar man.

In Gen 2:18 lees ons die volgende:

Gen 2:18: Ook het JaHWeH Elohim gesê: Dit is nie goed dat die adamiet alleen (EEN) is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas.

Hier het die vertalers gegly en die woord “alleen”moes gewees het “EEN”. Dit was nie meer goed dat Adam EEN was nie, want daar was disharmonie in die androgiene EENHEID, - die vroulike wou nie meer by die manlike “pas” nie. Toe skei Elohim hierdie androgiene EENHEID en maak hulle TWEE om `n EENHEID te word in die volkome AARDSE HUWELIK soos in Gen 2:21:

Gen 2:21: Toe het JaHWeH Elohim 'n diepe slaap op die adamiet laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy sykante geneem en die plek met vlees toegemaak. [Openbaring van Henog 11:49, Boekrol van die Opregte 1:4, JeHôWganan 19:34]

Gen 2:22: En JaHWeH Elohim bou die sykant wat Hy van die adamiet geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die adamiet.

Gen 2:23: Toe sê die Adam: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal vrou genoem word, want sy is uit die man geneem.

Eers was sy in hom, nou buite hom en hy herken haar. Nou, vir die eerste keer word die androgiene aard van die mens, volgens die oorspronklike BEELD VAN ELOHIM geskei in twee entiteite, manlik en vroulik. Let wel dat dit die gevolg van die EERSTE ONGEHOORSAAMHEID van die vroulike pool binne-in die androgiene adam was wat dit veroorsaak het. Die bekende sondeval hierna, waar Adam en Eva twee reeds aparte entiteite was, was dus die TWEEDE ONGEHOORSAAMHEID. Ons as nasate is almal òf manlik, òf vroulik en kan ons nie eintlik `n volkome androgiene wese visualiseer nie. Ons kan wel `n volkome huwelik visualiseer en dit is dus nou die NAASTE BEELD VAN ELOHIM en nou ook die ENIGSTE BEELD VAN ELOHIM OP AARDE. Hoe moeilik is dit nou om so-iets vir jouself voor te stel. Selfs `n kind sal die volgende kan verstaan!

PAPPA, MAMMA, BOETIES en SUSSIES!

Dit, dierbare leser, is wie Elohim is, dis hoe Elohim aanmekaar gesit is.

VADER, MOEDER en KINDERS (engele en mense).

As jy dit nie wil verstaan of glo nie, kom ons luister wat sê JaHshua.

Mat 11:25: ... dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en geleerdes en dit aan kindertjies geopenbaar het.

Mat 18:3; en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die Koninkryk van die Hemele ingaan nie!

Mat 18:4: Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die Koninkryk van die Hemele.

Mat 19:14: Maar JaHWèshua sê: Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan sulkes behoort die Koninkryk van die Hemele.

Ek lees gladnie hier enigiets daarvan dat jy `n doktorsgraad in godgeleerdheid moet hê om die Koninkryk van die Hemele te verstaan nie. Maar, helaas die mens van vandag is so geïndoktrineer, dat slegs hierdie groot geleerdes se verhandelinge en preke nog indruk op hulle kan maak. Wat kan `n kind van 6 jaar jou nou vertel van die Drie-enige God! Niks nie. As die drie-enige worstelbegrip van die Godheid dan die korrekte een is, het Jahshua gelieg in al hierdie bostaande verse in Matthèüs.

Dit is dus onmoontlik, want as Hy iets sê, dra SY WOORDE oneindige diepte en Krag. Gaan sit vir `n rukkie en bepeins hierdie bostaande verse en u sal tot dieselfde gevolgtrekking kom. Daarom kan ons slegs hieruit aflei dat die ELOHIM `N GESIN IS, want `n klein kindjie kan net PAPPA, MAMMA en BOETIES en SUSSIES verstaan. Daarom moet ons soos hierdie kindjie word en die Skrifte as sulks lees, as ons die Koninkryk van die Hemele wil beërwe.

Met die HOOF VAN ELOHIM het die deursnee Christen geen probleme nie. Dit is die HOOGSTE, die ALLERHOOGSTE, naamlik ONS HEMELSE VADER.

Met die begrip kinders in die vorm van ENGELE EN MENSE het die meeste ook geen probleem mee nie.

Maar, wie is die MOEDER?

Het u as vrou nog nooit gewonder na wie se beeld u geskape is nie? Die meeste vroue wat ek hieroor vra sê dadelik, “maar na God se beeld”, natuurlik! Dan vra ek maar hoe so? Want Jahshua se vir Filippus die volgende:

Joh 14:8: Filippus sê vir Hom: Meester, toon ons die VADER, en dit is vir ons genoeg.

Joh 14:9: JaHWèshua sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die VADER gesien. En hoe sê jy: Toon ons die VADER?

JaHshua was `n Man, besny op die agste dag, die volkome vleeslike EWEBEELD van die Geestelike VADER. Daar is nie `n manier, mevrou, dat u volgens die beeld van die Vader geskep is nie! U is volgens die BEELD van die Goddelike MOEDER geskape, hierdie verborge wese wat so diep weggesteek is deur die bose saad van Satan, die Roomse manlike priesterordes, en toe daarna deur dieselfde manlike chauvinistiese Calvinistiese ordes van die Protestantse kerke. Dit alles was gedoen om die vrou op haar plek te hou, nie onderdanig aan die man nie, maar as slavin van die man, as `n ongelyke geskapene en nie `n gelyke geskapene nie. Die mans kan nou maar klippe gooi, maar die geskiedenis bewys dat dit so is. Dink net vir `n oomblik aan die gruwels wat in kloosters gepleeg is. Natuurlik moes die vrou se begeerte gedurig na haar man wees in `n ondergeskikte verhouding tot hom, maar nie iets minder nie. Vrouens kon nie eers 50 jaar gelede uit die Bybel lering gee nie. Hulle kon nie eers geestelike standpunte inneem nie. Johanna Brandt is seker een van ons bekendste predikantsvroue met `n eie opinie wat geweldige teenstand van haar man se kerk ondervind het, dit terwyl sy direkte openbarings ontvang het, asook besoeke deur engele. Tot onlangs toe nog het almal nog geglo engele is net manlik! Gaan terug na die MODEL toe, asb! Boeties EN SUSSIES, soos op aarde, ook so in die Hemele!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Moeder in die Elohim (Godheid)

In die NUWE TESTAMENT

As u tot hier gelees het en tot die gevolgtrekking gekom het dat die voorgaande snert is, raai ek u aan om hierdie boekie maar neer te sit, want die volgende gaan u nooit verstaan of wil verstaan nie. Die volgende is slegs vir diegene wat soos `n kind wil glo, naamlik onwrikbaar in die Skrifte en die profetiese Woord tot ons beskikking. Hier sluit ek die volgende Geskrifte in:

·                Die Boek van Herinnering met Deutero-Kanonieke boeke en Apokriewe boeke,

·                die Lorber reeks openbaringe,

·                die Bertha Dudde profesieë en

·                verskeie onlangse profesieë deur kinders van ons Volk.

Ons sal egter ter wille van billikheid aan die Bybel-lesers aanvanklik bly by die boeke in die Bybel en onsself gaandeweg verder werk in die openbaarmaking van Elohim, aangesien die basis dan gelê is in `n Boek wat ons almal aanvaar en mee ooreenstem. Ek moet ook net hier byvoeg dat die Bybel nie die WOORD VAN GOD is nie, die SEUN VAN GOD is die WOORD VAN GOD (Joh 1:1-14) wat in die begin by God was en vlees geword het en onder ons kom woon het. Hy kan nooit beperk word deur `n eindige boek nie, want Hy is oneindig, ewig en almagtig. Raak asb geestelik volwasse en sien dat die Bybel (Biblios – versameling boeke in Grieks) slegs die WOORD bevat.

Die eerste ding wat ons nou moet aflei uit ons model hierbo, naamlik die huwelik, is wie die barende of die geboorte-gewende entiteit is. Nou dis maklik, ons sesjarige kindjie sê dis MAMMA. Het iemand probleme daarmee, gaan dan terug kleuterskool toe, sodat juffrou jou kan leer dat mammas babatjies kry. Pappas kan hoe graag hulle wil probeer, maar net die saad daarvoor skenk. Mamma neem die saad en uit die vereniging vind geboorte plaas, na die BEELD en GELYKENIS van PAPPA EN MAMMA, hetsy `n seuntjie of `n dogtertjie.

Ons sal dus die volgende aanname maak:

·                Elohim is EEN.

·                VADER is die manlike,

·                die GEES is die vroulike

·                die SEUN is die Kind,

·                dus VADER, SEUN en HEILIGE GEES.

Die Seun het aarde toe gekom, die volmaakte ewebeeld van die Vader, om hier op aarde dieselfde te doen wat Adam en Eva nie kon regkry nie, naamlik om die Elohim-gesin op aarde te kom vestig, in die gevalle materiële toestand van die aarde. Dus is die aardse model as volg:

Die Seun as Vader van Sy nuwe huis op aarde

met Sy Gees, wat Hy uitgestort het vir ons as die Moeder

en ons vleeslike mense as beide Sy geestelike en vleeslike kinders.

Is daar verse wat die bevestig? Ja. Verwys na ons Tabel oor die geslagtelikheid van woorde en u sal sien dat Waarheid in Hebreeus vroulik is.

Joh 14:16: EN Ek sal die VADER versoek, en HY sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: [Odes_van_Salomo_7:9] [JesegiEl_36:26]

Joh 14:17: die Gees van die Waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat sy Haar nie sien en Haar nie ken nie; maar julle ken Haar, omdat Sy by julle bly en in julle sal wees. [1_Ezra_4:33-40]

Joh 14:18: Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

Joh 15:26: Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die VADER sal stuur, die Gees van die Waarheid wat van die VADER uitgaan, sal Sy van My getuig. [Psalm_86:11]

Ons vra weer ons seuntjie:

Wie is die Trooster in jou huis, boetie? MAMMA is, want sy plak die pleistertjie op as ek seergekry het.

Mooi so, my seuntjie, jy verstaan die Koninkryk van die Hemele baie, baie beter as dominee!

Nou, seuntjie, as PAPPA weggaan en jy word nie as `n wese agtergelaat nie, wie kyk na jou?

Natuurlik is dit MAMMA.

Van Wie praat MAMMA altyd?

Van PAPPA, Sy getuig altyd van HOM.

Hoe moeilik kan dit nou wees om dit te verstaan? Die ander waarheid wat hierin lê is dat die Gees van Waarheid as `n ANDER TROOSTER gekom het, wat beteken dat daar voorheen nog `n Trooster was, maar nou vervang is met `n beter Een, soos wat JaHshua se bedeling na Sy opstanding vir ons `n beter bedeling is as die vorige Levitiese bedeling waar die Elohim slegs geestelik waarneembaar was vir die kinders van Israel. Vergelyk die berg Sinai waar die Elohim in `n wolk gehul was en net Moses toegang gehad het. Nou het ons vir JaHshua as Vader, broer, vriend in verheerlikte vlees WIE ons almal sal kan omhels as `n manspersoon! Wat `n wonderlike voorreg, dankie JaHshua. Maar waar is ons MOEDER?

Joh 14:6: JaHWèshua antwoord hom: Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe; niemand kom na die VADER behalwe deur My nie.

Joh 8:32: En julle sal die Waarheid ken, en die Waarheid sal julle vrymaak.

In die eerste vers word die NUWE aardse drie-eenheid in EEN weergegee:

·                DIE WEG as JAHSHUA die MAN

·                DIE WAARHEID as die GEES van WAARHEID (TROOSTER) as MOEDER

·                DIE LEWE as die voortvloeiende KRAG deur die geestelike en vleeslike saad as die KINDERS

Wie gaan ons vrymaak? Weer is dit MAMMA as die WAARHEID!

Joh 16:7: Maar Ek sê julle die Waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Haar na julle stuur;

Joh 16:13: Maar wanneer Sy gekom het, die Gees van die Waarheid, sal Sy julle in die hele Waarheid lei; want Sy sal nie uit Haarself spreek nie, maar alles wat Sy hoor, sal Sy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. [Odes van Salomo 3:10] [JeHôWganan_14:26]

Hierdie Gees van Waarheid, wat in die huis agtergebly het, sal ons troos, vir ons profesieë en lering gee vandat HY as VADER van SY HUIS weggegaan het tot nou, bykans 2000 jaar later, wanneer Hy weer sal terugkeer met Sy Wederkoms na hierdie HUIS. Waar anders kan hierdie huis dan nou wees as in die HARTE VAN SY KINDERS wat hierdie MOEDER as TROOSTER aangeneem het en slegs fokus op die VADER van die huis, naamlik JAHSHUA, DIE GEKRUISIGDE VAN GOLGOTA.

As u hierdie verse aangaande die Trooster in die OU VERTALING vergelyk, sal u sien dat daar van `n “Hy-Trooster” gepraat word, dus `n derde man in die drie-eenheid. Hoe kan dit moontlik wees, want dan moes “Adam and Steve” geskape gewees het, as afbeelding van die drie-manlikheidsgod en nie “Adam and Eve” nie! U kan maar enige kant toe redeneer, die klein seuntjie is altyd reg, PAPPA, MAMMA, BOETIES en SUSSIES!

Hierdie drie persoonlikhede van die kerklike drie-enige god is dus totaal onhaalbaar en die enigste afleiding wat gemaak kan word is dat die manlike priesterordes dit so verdoesel het. Verseker gaan ek nie by hulle in aanmerking kom vir `n doktorsgraad vir hierdie verhandeling nie! Dankie, maar nee dankie, ek wil dit ook nie hê nie. Ons soek die WAARHEID en SY sal ons vrymaak, vry van die ou helse bande van hierdie eeu-oue priesterorde van leuens, manipulasie en bedrog.

Hier is nog `n verborgenheid:

Luk 11:30; Want soos Jona 'n Teken was vir die Nineviete, so sal die Seun van die Adam ook wees vir hierdie saadlyn.

Luk 11:31: Die koningin van die Suide sal in die oordeel opstaan saam met die manne van hierdie saadlyn en hulle veroordeel; want sy het gekom van die eindes van die Aarde af om die Wysheid van Salomo te hoor, en - meer as Salomo is hier!

Hierdie vers het slegs geestelike betekenis en verwys na hierdie Hemelse Koningin wat van die eindes van die aarde gekom het, nadat SY HAAR kinders versamel het, om haar man te eer. Later meer oor die versameling vanuit die Suide.

 

 

 

 

Die WEDERGEBOORTE word deur die MOEDER bewerkstellig

Volgens die Boek Openbaring

Sy is ook die EEN in Openbaring 12 wat geboorte sal skenk aan die seuntjie (wedergeboorte van die kinders). Let wel dat slegs die Messias Self weer op aarde gebore kan word, hierdie keer in die Gees in die gehoorsame kinders van die Moeder Self. Dit is die Wederkoms of die Wedergeboorte, een en dieselfde ding.

Openb 11:19 En die Tempel van die Elohim het in die Hemele oopgegaan, en Sy Verbondsark is in Sy Tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.

Openb 11:1 EN 'n groot Teken het in die Hemele verskyn: 'n Vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder Haar voete, en op Haar hoof 'n Kroon van twaalf Sterre; [MattithJaHûW_24:30]

Openb 12:2 en Sy was swanger en het uitgeroep in Haar Weë en barensnood.

Openb 12:3 En 'n ander Teken het in die Hemele verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi Draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone;

Openb 12:4 en sy stert het die derde van die Sterre van die Hemele meegesleep en hulle op die Aarde gegooi. En die Draak het gestaan voor die Vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy Haar kind sou verslind sodra Sy gebaar het. [JeshaJaH_21:3]

Openb 12:5 En Sy het 'n manlike Kind gebaar, wat al die nasies met 'n Septer van Yster sou regeer; en Haar Kind is weggeruk na die Elohim en Sy Troon.

Openb 12:6 En die Vrou het na die wildernis gevlug waar Sy 'n plek het wat deur die Elohim gereed gemaak is, dat hulle Haar daar sou onderhou duisend-tweehonderd-en-sestig dae lank. [JeHôWshua_4:17] [2_Konings_8:1] [JeségiEl_19:10]

Hierdie profesie is `n eindtydprofesie en sal in vervulling gaan met die wedergeboorte van Sy kinders kort voor die oordeel gaan begin. Hierdie Vrou, die Trooster of MOEDER, is die Verbondsark in die Tempel (JAHSHUA). Sy is in HOM as androgiene vroulike Wese, soos wat die Tabernakel in die Tempel is. Sy is met die Son (JaHshua) beklee, die Wysheid onder haar voete en die twaalf stamme van Israel (12 000 uit elke stam) as Kroon. Dit is hulle wat die Wedergeboorte ontvang, WIE JaHshua is wat weer in hulle gebore word as klein baba. Dit beteken dat hulle die goddelike krag in onbeperkte mate sal ontvang, maar dat dit `n geboorteproses sal wees, gevolg deur `n groeiproses, net soos wat `n kind groei tot volwassene. Hierdie Kind kan slegs in die harte van die kinders wees, want dit is waar die troon nou sal wees. Dit is die Nuwe Hemele op Aarde. Die kind wat weggeruk word, is dus maar net simbolies van `n volle bewuswording van die geestesdimensie terwyl jy in die vlees is, dus `n gelyktydige lewe in beide sfere. Dit is wat volkome wedergeboorte is, soortgelyk aan JaHshua toe Hy vir 40 dae op aarde was in Sy verheerlikte liggaam.

Dat hierdie Vrou nou in die oordeelstyd na die wildernis van godloosheid en boosheid sal gaan, is waar, want hier sal die stryd tussen die Hemele en Aarde woed, naamlik tussen MigaEl se engele en Satan se engele. Maar helaas, hierdie plek is vooraf voorberei en gereedgemaak vir hierdie groot slag. Mag die Koningin van die SUIDE jou die antwoord daarop gee!

Henog 77:1 DIE eerste kwartier word die Ooste genoem, omdat dit eerste is: en die tweede, die Suide, want die Hoogste El sal daar neerdaal, ja, daar in `n besonder spesiale sin sal Hy wat vir ewig geseën is vir ewig neerdaal.

Volgens die boek Hebreërs

`n Verdere openbaring oor hierdie Huisgesin vind ons in die Boek Hebreërs, maar slegs korrek vertaal in die Boek van Herinnering. Regdeur hierdie Boek is hoofletters gebruik wanneer na die Elohim verwys word in die Hy, Sy, Haar en Ons formaat. Ons sal altyd `n hoofletterwoord wees wanneer die Gees (MOEDER) getuig, of as die Seun (VADER) getuig saam met die kinders.

Die MOEDER getuig as volg:

Heb 3:1 DAAROM, broers van Apartheid, deelgenote van die Hemelse roeping, let op die Apostel en Hoëpriester van Ons profesie, die Gesalfde JaHWèshua,

Heb 3:6 maar die Gesalfde as Seun oor Sy Huis. En Ons is Sy Huis as Ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou.

Heb 4:1 LAAT Ons dan vrees dat, terwyl die Belofte om in Sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. [Psalm_95:11]

Heb 10:34 Want julle het ook saam met My gevoel in My boeie, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julself 'n beter en blywende besitting in die Hemele het. [Hooglied_2:9]

Heb 10:38 Maar die regverdige sal uit die Geloof lewe; en as hy hom onttrek, het My Siel geen welbehae in hom nie.

Heb 10:39 Maar by Ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar Geloof tot behoud van die lewe.

Heb 12:1 DAAROM dan, terwyl Ons so 'n groot wolk van getuies rondom Ons het, laat Ons ook elke las aflê en die oortredinge wat Ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor Ons lê,

Heb 12:2 die oog gevestig op JaHshua, die Leidsman en Voleinder van die Geloof, wat vir die Vreugde wat Hom voorgehou is, die folterpaal verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die Troon van Elohim gaan sit het.

Heb 12:3 Want julle moet ag gee op Hom wat so 'n teëspraak van die oortreders teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.

Heb 12:4 Julle het nog nie so ver as die bloed weerstand gebied in julle stryd teen die oortredinge nie.

Heb 12:5 En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die Tugtiging van Elohim nie gering nie en beswyk n